Ekonomija
Trending

Prva rata poreza na imovinu dospeva 14.februara

Rok za plaćanje prve rate poreza na imovinu za fizička, pravna lica i preduzetnike ističe 14. februara. Rok je propisan zakonom o porezima na imovinu, tako da važi za sve poreske obveznike poreza na imovinu na teritoriji Republike Srbije.

Porez na imovinu se izmiruje kvartalno, u 4 rate godišnje. Zakon o porezima na imovinu, propisuje obavezu akontacionog plaćanja poreza na imovinu u visini obaveza po rešenju za prethodnu fiskalnu godinu sve do dobijanja rešenja o utvrđivanju poreza za tekuću fiskalnu godinu. 

Redovnim izmirenjem obaveza poreski obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u izmirenju poreskih obaveza. O stanju svojih zaduženja poreski obveznici Grada Vranja mogu lično da se informišu u Gradskoj upravi, u prostorijama Odseka lokalne poreske administracije, putem brojeva telefona 402 397, 402 392 i za registrovane poreske obveznike na portalu e – uprave preko web aplikacije euprava.gov.rs – jedinstvenog informacionog sistema lokalne poreske administracije.

Poreski obveznici koji putem reprograma izmiruju zaostala poreska dugovanja, takođe treba da do 14. februara uplate označene rate, jer će se nakon isteka zakonskog roka  obračunavati zakonom propisana kamata.

Back to top button