Društvo

Godišnji sastanak lokalnih timova za borbu protiv trgovine ljudima – Vranje, primer dobre prakse

Godišnji sastanak lokalnih timova za borbu protiv trgovine ljudima, kojim je obeleženo 10 godina od osnivanja prvih lokalnih timova za borbu protiv trgovine ljudima u Republici Srbiji, održan je u Nišu.

Na sastanku, koji je održan u susret obeležavanju 18. oktobra, Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima, a na kome je učestvovalo 60 učesnika iz različitih državnih institucija, Zaštitnika građana, međunarodnih organizacija, Ambasade SAD-a, organizacija civilnog društva, kao i predstavnika multidisciplinarnih timova za borbu protiv trgovine ljudima iz Republike Severne Makedonije, razmenjena su iskustva i prakse s ciljem iznalaženja najefikasnijih rešenja za prevenciju i borbu protiv trgovine ljudima.

Na sastanku je zaključeno da je s obzirom na transnacionalni karakter trgovine ljudima neophodno raditi na jačanju regionalnog odgovora i prekograničnoj saradnji, naročito u smislu operativne saradnje, ali i koordinacije i tehničkih kapaciteta u cilju identifikacije žrtava, istragama i procesuiranju počinilaca krivičnog dela trgovine ljudima.

Složenost ovog problema, iziskuje efikasan odgovor, koji se može postići jedino multidisciplinarnim povezivanjem i institucionalnom izgradnjom kapaciteta svih subjekata društva koje se bore protiv trgovine ljudima, državnih organa i organizacija, organa lokalne samouprave, organizacija civilnog društva i međunarodnih organizacija i njihovim partnerstvom na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou.

Kancelarija za koordinaciju aktivnosti u borbi protiv trgovine ljudima, sastanka je organizovala u okviru „Migracionog partnerstva Srbija – Švajcarska 2020- 2023“, projekta „Jačanje kapaciteta i partnerstva za upravljanje migracijama u Srbiji“ koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM) uz podršku Šajcarske Konfederacije.

Back to top button