Društvo
Trending

Raspisan Konkurs za  za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Vranja u 2024. godini

Gradsko veće raspisalo je Konkurs za  za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Vranja u 2024. godini. Konkurs se raspisuje za projekte:

1) proizvodnja medijskih sadržaja;

2) stručna edukacija, unapređenje profesionalnih i etičkih standarda i istraživanje u oblasti javnog informisanja.

Konkurs se raspisuje i sredstva se dodeljuju za projekte čija realizacija može trajati do godinu dana od dana donošenja odluke o dodeli sredstava. Prilikom zaključivanja ugovora sa svakim korisnikom određuje se rok za realizaciju projekta, u skladu sa planom projektnih aktivnosti.

Sredstva opredeljenja Odlukom o raspisivanju konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja  i stručne edukacije, unapređenja profesionalnih i etičkih standarda i istraživanja u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Vranja u  2024. godini, iznose 30.000.000,00 dinara. Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 100.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava po projektu je 12.000.000,00 dinara.

Učesnik Konkursa je u obavezi da dostavi sledeću dokumentaciju, složenu navedenim redosledom u šest primeraka:

1. Popunjenu i potpisanu prijavu (Obrazac 1) u šest primeraka

Obrazac 1 se sastoji iz predloga projekta i budžeta projekta i preuzima se sa veb-sajta Grada Vranja www.vranje.org.rs

2. Bodovnu listu za ocenu projekta proizvodnje medijskih sadržaja (Obrazac 4), ili Bodovnu listu za ocenu projekta za stručne edukacije, unapređenje profesionalnih i etičkih standarda i istraživanja u oblasti javnog informisanja (Obrazac 5) u tri primerka (u zavisnosti od vrste projekta).

Obavezno spojiti predlog projekta, budžet projekta i bodovnu listu u jednu celinu (svaki primerak mora biti posebna celina, bez koričenja)

Prijave na konkurs podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa na veb-sajtu Grada Vranja www.vranje.org.rs,  odnosno od 13.02. do 27.02. 2024. godine.

Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana  zaključenja konkursa.

Konkurs i Obrazac za prijavu objavljuju se na na veb-sajtu Grada Vranja www.vranje.org.rs  gde su vidljivi i dostupni sve vreme trajanja konkursa.

Prijave projekata slati na adresu:

Grad Vranje, Odeljenje za društvene delatnosti – Odsek za obrazovanje, kulturu, sport, omladinu i informisanje, ulica Kralja Milana br:1, 17500 Vranje, u zatvorenoj koverti, naslovljeno sa „Prijava po Konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Vranja u 2024. godini“ ili predajom u Uslužni centar  Gradske uprave, na šalteru broj 1 – Pisarnica.

Na koverti obavezno naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca i staviti oznaku NE OTVARATI.

Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danima od 11 do 13 časova na telefon: 017/421-029

Back to top button