Svеtsкi dаn mеntаlnоg zdrаvljа sе svаке gоdinе оbеlеžаvа 10. окtоbrа nа iniciјаtivu Svеtsке fеdеrаciје zа mеntаlnо zdrаvljе i uz pоdršкu Svеtsке zdrаvstvеnе оrgаnizаciје, а u pаrtnеrstvu sа ministаrstvimа zdrаvljа i оrgаnizаciјаmа civilnоg društvа širоm svеtа. Оvе gоdinе оbеlеžаvаnjе Svеtsкоg dаnа mеntаlnоg zdrаvljа pоsvеćеn је prеvеnciјi sаmоubistvа.

Svаке gоdinе blizu 800.000 ljudi sеbi оduzmе živоt, dок је brој pокušаја sаmоubistаvа јоš vеći. Svако sаmоubistvо је trаgеdiја која pоgаđа pоrоdicu, а uticај nа zајеdnicu i držаvu imа dugоrоčаn еfекаt. Sаmоubistvа sе dеšаvајu tокоm čitаvоg živоtnоg vека i drugi su vоdеći uzrок smrti mеđu mlаdimа оd 15 dо 29 gоdinа nа glоbаlnоm nivоu.

"Suicid, kao opšti problem prisutan je kako u svetu tako i u Vranju je i na nivou Srbije. Pokušaj samoubistva je pre svega, multifaktorijalan i kompleksan problem", navodi načelnik Psihijatrije Zdravstvenog centra Vranje, dr Slobodan Stamenković i dodaje:

"Upravo iz tog razloga je Dnevna psihijatrijska bolnica opravdala svoje postojanje, jer je to mesto gde se sprovode različiti psihoterapijski postupci u cilju osnaživanja i jačanja kapaciteta ljudi sa različitim psihološkim smetnjama i predstavlja značajnu kariku u procesu njihove resocijalizacije i reintegracije u društvo."

"Vrlo često se u javnosti nameće mišljenje da su suicidalne osobe iz redova hroničnih psihijatrijskih pacijenata što nije tačno i to kod njih nije odlučujući faktor",  upozorava dr Stamenković.

"Kada razgovaramo o samoubistvu moramo mnogo šire da sagledamo ovaj problem jer uzroci mogu da budu u svim sferama društva. Vrlo često zatekne nas vest da je suicid pokušala ili izvršila osoba koja nikada nije imala psihijatrijske simptome, koja se nikada nije javljala stručnim ljudima i tražila pomoć, koja je to svoje nezadovoljstvo i bezizlaznost situacije u kojoj se našla duboko akumulirala u sebe i koja je taj neizdržljivi osećaj nezadovoljstva i bezizlaznosti pokušala da reši suicidom. Psihologija i psihijatrija jesu medicinske grane koje omogućavaju pomoć u takvim situacijama i zbog toga, svi oni ljudi koji imaju naglašena osećanja bespomoćnosti, nezadovoljstva, bezizlaznosti, treba da se jave psiholozima i psihijatrima bez ikakvih predrasuda jer su to mesta gde im se može pomoći",  naglasio je dr Slobodan Stamenković povodom obeležavanja Svetskog dana mentalnog zdravlja koji ove godine naglašava značaj prevencije suicida .

On je istakao da je adekvatno mentalno zdravlje preduslov za zdrav, funkcionalan i uspešan život svakog čoveka a samim tim i društva u celini.

TK

Izvor: ZC Vranje